Lean

El terme lean significa “esbelt”. Volem que les empreses siguin “esbeltes”, és a dir, que totes les activitats que s’hi duguin a terme aportin valor afegit al producte o servei final.


Millora Contínua analitzarà el seu procés per detectar les possibles fonts de muda de la cadena de valor i determinar-ne les causes arrel. A partit d’aquí li proposem les accions més efectives per obtenir resultats quantificables en el mínim període de temps.

Procés

A través de l’eina Lean més adequada a les seves necessitats, farem que la seva organització sigui més competitiva, és a dir, millori la seva productivitat, la qualitat dels seus productes o serveis i redueixi els terminis d’entrega.

VSM: Value Stream Map. Representació visual del camí d’un producte per entendre la seqüència i moviments d'informació, materials i accions que es duen a terme en una empresa.

5’S: Eina per aconseguir que el nostre lloc de treball sigui segur,net i ben organitzat evitant possibles desaprofitaments, variacions o pràctiques injustificades en el sistema. (Seiri: classificar, Seiton:ordenar, Seiso: neteja, Seiketzu:estandaritzar, Shitsuke:disciplina)

Treball estandaritzat: Processos estandaritzats, consistents i predictibles. Indispensable pel control i la millora dels processos.

TPM: Total Production Manteinance.Metodologia per eliminar averies en els equips.

Poka-Yoke: Sistema antierror que permet evitar que l’operari tingui errors que generen Muda per correcció.

SMED: Single Minute Exchange Die. Mètode per reduir els temps de canvi de format.

Continuous flow: Implantació fluxe lineal. Llocs vinculats i sincronitzats.

Sistema Pull: Mètode per controlar el fluxe de materials reemplaçant només els que s’han consumit.