Enfocament

FASE 1.Diagnosi

Anàlisi de les necessitats de la seva empresa per detectar les diferents oportunitats de millora.

FASE 2. Planificació

Model d’intervenció segons les seves necessitats. Es realitza un planificació concreta dels objectius i timings conjuntament amb els membres de la seva organització.

FASE 3. Execució del projecte

Desenvolupament del projecte a partir d’uns objectius definits i quantificats. Institucionalització del canvi.

FASE 4. Avaluació

Revisió dels resultats obtinguts.

FASE 5. Millora contínua

Establiment de la metodologia KAIZEN.